Pelastus­suunnitelma

PoistumistiePelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelman avulla turvallisempi kiinteistö
Mikä pelastussuunnitelma on ja miksi sitä tarvitaan?

Pelastussuunnitelma on kiinteistön varautumisen ja onnettomuuksien ehkäisyn käsikirja. Se laaditaan asukkaiden sekä kiinteistön käyttäjien turvallisuuden edistämiseksi. Suunnitelma antaa kiinteistön käyttäjille tietoa tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä kiinteistössä sekä siitä, miten väestönsuojeluun liittyvä varautuminen kiinteistössä toteutetaan.

Pelastuslaki velvoittaa kiinteistöjä laatimaan pelastussuunnitelman. Laatimisen velvollisuuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta .

Kiinteistön omistaja tai toiminnanharjoittaja on vastuussa pelastussuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta. Esimerkiksi taloyhtiöissä laadintavastuu on taloyhtiön hallituksella ja kiinteistöosakeyhtiössä kiinteistön omistajalla ja/tai kiinteistössä toimintaa harjoittavalla. Oikein tehdyllä pelastussuunnitelmalla edistetään käytännön ohjein paloturvallisempaa arkea taloyhtiöissä ja työpaikoilla. Pelastussuunnitelmaa ei laadita viranomaisia varten, vaan kiinteistön turvallisuuden edistämiseksi.

Mitä pelastussuunnitelma sisältää?

Pelastussuunnitelmasta selviää, miten rakennusta käytetään turvallisesti ja miten toimia oikein vaaratilanteissa. Painopisteinä pelastussuunnitelmassa ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja normaali- sekä poikkeusolojen varautumisjärjestelyt.

Pelastussuunnitelma sisältää:

 • vaarojen ja riskien arvioinnin ja johtopäätelmät miten havaittuihin riskeihin reagoidaan
 • kuvaus kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä
 • ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi
 • ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 • selvitys muista mahdollisista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä
 • kuvaus varautumisen ja väestönsuojelun toimenpiteistä
 • kiinteistössä mahdollisesti olevan väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma ja käyttöohjeet

Lisäksi suunnitelmassa on selvitettävä, miten pelastuslain mukainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma tulee tiedottaa asukkaille ja kiinteistön käyttäjille, ja sen tulee olla helposti saatavilla.

Pelastussuunnitelman ylläpito ja jakelu

Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma tulee pitää ajan tasalla. Siksi pelastussuunnitelmasta ja sen riskien arvioinnista tulisi tehdä päivitys vuosittain. Lisäksi muuttuneet tiedot tulee päivittää suunnitelmaan viipymättä. Taloyhtiöissä pelastussuunnitelman päivittäminen ja tarkastaminen on hyvä ottaa osaksi muita säännöllisesti toistuvia tehtäviä, kuten toiminnan ja talouden suunnittelua. Suunnitelman tulisi myös olla vuosittain yhtiökokouksessa käsiteltävä virallinen asiakokonaisuus.

Pelastussuunnitelman päivityksen perusteina ovat esimerkiksi:

 • Suunnitelman ajantasaisuus
 • Turvallisuuden kehittäminen ja edistäminen
 • Turvallisuusohjeiden päivittäminen ja uusiminen
 • Kiinteistön tai tilojen käyttötarkoituksen muuttuminen
 • Turvallisuushenkilöstössä tapahtuvat muutokset ja yhteystietomuutokset
 • Kiinteistön tai sen osien peruskorjaus
 • Kiinteistön turvallisuustoiminnassa tapahtuva selkeä muutos
 • Suojaustasossa tapahtuvat muutokset: turvallisuustekniset, rakenteelliset tai toiminnalliset muutokset
 • Väestönsuojeluun liittyvien toimintaohjeiden muutokset

Tehokas tapa uusien havaintojen käsittelemiseen on kirjata pelastussuunnitelmaan paloturvallisuuden hoitamisen toimintaohjelma. Toimintaohjelman avulla varmistetaan, että kaikki vaaditut riskien arvioinnit, huoltotoimet ja tarkastukset tulisivat suoritettua ajallaan.

Pelastussuunnitelman päivittämisestä on vastuussa kiinteistön vastuuhenkilöt. Pelastussuunnitelmaan tulevista muutoksista tulee tiedottaa kiinteistön asukkaita, osakkaita ja muita kiinteistössä toimivia, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon.

Elämme aikakautta, jossa paloturvallisuuteen ja varautumiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me Safetumilla autamme kiinteistöjä kaikissa paloturvallisuuden ja varautumisen toimenpiteissä. Ylläpidämme ja laadimme kiinteistöjen pelastussuunnitelmia, tarkastamme paloturvallisuusriskejä, huollamme väestönsuojia sekä paloturvallisuuslaitteita. Paloturvallisuudesta ja väestönsuojelusta huolehtiminen on yhteistyötä. Luotettavan kumppanin kanssa vältyt vahingoilta.

Ohessa laatimiamme ohjeistuksia siitä, miten kiinteistö voi hoitaa turvallisuuttaan vahinkojen sijaan:

Lue mitä taloyhtiön hallituksen tulee tietää paloturvallisuudesta ja varautumisesta

Lue TOP5 -ohjeet taloyhtiön pelastussuunnitelman laadintaan

Lue TOP5 -ohjeet väestönsuojan ylläpitoon

Kiinteistöpäättäjä – olemme tukenasi

Safetumin ammattilaiset ovat kiinteistöpäättäjien tukena kaikissa paloturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tilanteissa.
Ota yhteyttä