Tieto­suoja­seloste

1. Rekisterinpitäjä

Safetum Oy Itsehallintokuja 6 02600 ESPOO safetum@safetum.fi

2. Yhteyshenkilö

Teemu Kajava Itsehallintokuja 6 02600 ESPOO puhelin 029 1701100

3. Tietosuojavastaava

Nico Laurell Itsehallintokuja 6 02600 ESPOO puhelin 029 1701100

4. Rekisterin nimi

Safetum Oy:n verkkosivuston ja tarjouspyyntölomakkeen käyttäjärekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietoja käsitellään palveluiden myyntiin ja markkinointiin liittyvissä asioissa.

6. Rekisterin sisältö ja tietojen säilytysaika

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero).

Tietoja säilytetään kahden vuoden ajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu, kun asiakas itse kirjaa tiedot verkkosivuston tai sen ulkopuolisiin lomakkeisiin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötietoja siirretään Ebrand Group Oy:lle, joka on rekisterinpitäjän yhteistyökumppani palvelun toteuttamisessa ja ylläpidossa. Ebrand Group Oy ei luovuta tai siirrä tietoja eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään operaattoritasoisissa laitetiloissa Suomessa. Palvelimien fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee toimittaa allekirjoitettu tarkastuspyyntö edellä kohdassa 1. tai 2. mainittuun osoitteeseen. Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä tarkastuspyynnön jättämisen yhteydessä. Tarkastuspyynnöstä on käytävä ilmi pyynnön tekijän yhteystiedot.

Tarkastusoikeutta voi toteuttaa maksutta yhden (1) kerran vuodessa, minkä jälkeisiltä kerroilta rekisterinpitäjä perii tietojen antamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista kohtuullisen korvauksen. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. Rekisteröidyn oikeus saada virheellinen tieto oikaistuksi

Mikäli rekisteröidyn henkilön tiedoissa on virheitä tai ne ovat tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita, voi hän esittää rekisterinpitäjälle vaatimuksen tietojen korjaamiseksi. Vaatimuksesta on käytävä ilmi rekisterin nimi, vaatimuksen esittäjän nimi ja tarpeelliset yhteystiedot sekä se, miltä osin rekisterissä olevia tietoja on korjattava, millä tavalla niitä on korjattava sekä perustelut kyseiselle toimenpiteelle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle edellä kohdassa 1. tai 2 mainittuun osoitteeseen. Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä pyynnön jättämisen yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

14. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos rekisterissä oleva henkilö katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, on hänellä oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisterissä olevan henkilön asuin- tai työpaikka sijaitsee tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

15. Evästeet ja muut seurantatyökalut

Safetum käyttää evästeitä (cookies) sivuston teknisessä toteutuksessa. Evästeet sisältävät tietoa käyttäjän internet-yhteydestä ja päätelaitteesta, kuten IP-osoite, sijainti, selainversio, käyttöjärjestelmä ja laitteisto. Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) mm. tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön määrän ja luetun sisällön selvittämiseksi ja parantamiseksi. Evästeitä voidaan käyttää käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin tai uudelleenmarkkinointiin. Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tietojen tarkastelua tai kopiointia. Käyttäjä voi tarvittaessa estää evästeiden vastaanoton internet-selaimensa asetuksista. Käyttäjä voi koska tahansa poistaa selaimensa tallentamat evästetiedot päätelaitteeltaan.

Sivusto käyttää Google Analytics -palvelua ulkopuolisena työkaluna sivuston kävijämäärien ja kävijöiden selailukäyttäytymisen seurantaan. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi . Voit estää evästeiden tallentumisen internet-selaimesi asetuksilla. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa sivuston käytöstä Google Analytics –palvelulle, voit myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla.

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. Chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa, joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oy:n tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR: mukaan Safetum toimii kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua, että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/ 

Mailgun

Sivustolla käytetään Mailgun EU -palvelua ulkopuolisena palveluna sähköpostien lähettämiseen. Mailgun:ille välitetään tietoina henkilön sähköpostiosoite sekä nimi. Tietoa ei välittä EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Lisäksi Mailgun-palvelu voi kerätä tietoja sähköpostin vastaanottajan IP-osoitteesta, selaimesta ja sähköpostin lukuun käytetystä asiakasohjelmistosta sähköpostien vastaanottamisen ja lukemisen seuraamiseksi. Lisätietoa osoitteista: https://www.mailgun.com/regions/ https://www.mailgun.com/gdpr/