Paloturvallisuuden riskitarkastus

TuliRiskitarkastus
Riskitarkastuksella varmistat kiinteistön paloturvallisuuden
Mitä paloturvallisuuden riskitarkastus tarkoittaa?

Pelastussuunnitelman laadinnan keskeinen vaihe on riskien kartoittaminen ja arviointi. Pelastuslaki 379/2011 velvoittaa rakennuksen haltijaa tekemään kohteessa vaarojen ja riskien arvioinnin ja esittämään johtopäätelmät riskien hallitsemiseksi. Riskikartoituksessa huomioidaan muun muassa tulipalon, vesivahingon, tapaturmien, poikkeusolojen ja ulkoisten vaaratilanteiden aiheuttamat riskit ja vaikutukset kiinteistön toimintaan. Riskien kartoittamisella, arvioinnilla ja seurannalla pyritään ennaltaehkäisemään ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvia vaaratekijöitä. Paloturvallisuusriskien arviointi on keskeinen ja tärkeä osa kiinteistön turvallisuuden hoitamista.

Mitä riskitarkastus pitää sisällään?

Riskitarkastuksen suorittaa aina Safetumin turvallisuusasiantuntija. Parasta on, jos riskitarkastus suoritetaan yhdessä kiinteistön vastuuhenkilöiden, kuten esimerkiksi kiinteistön omistajan, isännöitsijän, huoltoyhtiön tai taloyhtiön hallituksen kanssa. Riskitarkastuksessa havainnoidaan rakennuksen tiloissa esiintyviä vaaranpaikkoja ja arvioidaan niistä aiheutuvat riskit kiinteistön käyttäjien turvallisuudelle. Tarkastuksessa käydään läpi kiinteistön yleiset tilat, tekniset tilat, ulkoalueet ja mahdolliset liiketilat. Tarkastuksen aikana tulee kiinnittää erityisesti huomiota paloturvallisuuslaitteiden toimivuuteen, väestönsuojan käyttöönotettavuuteen, poistumisreitteihin, palo-osastointeihin, syttymislähteisiin sekä kiinteistön turvaopasteisiin. Lisäksi tarkastuksessa käydään lävitse taloyhtiöön aiemmin laaditut turvallisuusdokumentit, mahdollinen aiemmin laadittu pelastussuunnitelma sekä paloturvallisuuslaitteiden ja väestönsuojien huoltosopimukset.

Havaitut riskit kirjataan ylös ja niille laaditaan korjaussuunnitelma. Taloyhtiön hallituksen vastuulla on huolehtia, että kaikki korjattavat asiat tulee suoritettua asianmukaisesti ajallaan. Riskien arviointi tulisi suorittaa vuosittain ja päivitetyt riskihavainnot kirjataan pelastussuunnitelmaan ja viestitään asukkaille sekä kiinteistön käyttäjille.

Safetumin paloturvallisuuden riskitarkastus on ainutlaatuinen arviointimenetelmä, jossa asiantuntijamme mittaa 175 osa-aluetta kattavan kiinteistön turvallisuusindeksin. Jokainen riskihavainto, valokuva ja lakiviite tallennetaan verkkopalveluumme, josta kaikki materiaali on suoraan vastuuhenkilöiden nähtävillä. Riskiarvioinnin jälkeen esitämme korjaavat toimenpide-ehdotukset havaituille riskeille.

Me Safetumilla mittaamme ja turvaamme kiinteistöjen paloturvallisuutta päivittäin. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää.

Kiinteistöpäättäjä – olemme tukenasi

Safetumin ammattilaiset ovat kiinteistöpäättäjien tukena kaikissa paloturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tilanteissa.
Ota yhteyttä