Taloyhtiön hallituksen vastuut ja velvoitteet palo­turvallisuudesta ja varautumisesta

Taloyhtiön hallitustehtävä on kunniatehtävä. Hallitus toimii luottamustehtävässä ja hyvin usein he ovat tässä tehtävässä oman päätyönsä ohella. Hallitus hoitaa tehtävää, jossa he eivät vastaa pelkästään omasta turvallisuudestaan vaan myös muiden turvallisuudesta.

Me Safetumilla haluamme auttaa taloyhtiöiden hallituksia hoitamaan paloturvallisuutta ja varautumista menestyksekkäästi, vakaasti ja lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Pelastuslaki määrittää ne vastuut ja velvoitteet, joiden mukaisesti taloyhtiön tulee toimia. Kiteytämme nämä toimenpiteet viiteen kategoriaan viitoittamaan sekä ohjeistamaan hallituksen jäseniä hoitamaan paloturvallisuutta ja varautumista onnettomuuksien sijaan.

1. Taloyhtiön paloturvallisuudesta ja varautumisesta vastaa taloyhtiön hallitus

Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on osaltaan;

  • Ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
  • Varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
  • Varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
  • Ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi
  • Pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava laissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät turvallisuusvarusteet ja turvallisuuslaitteet

Lainsäädännöllinen tausta velvoitteille ja vastuille pohjautuu pääosin Pelastuslain 379/2011 vaatimuksiin ja Valtioneuvoston asetukseen 407/2011.

Elämme parhaillamme aikakautta, jolloin paloturvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi väestön ikääntyminen, uudet energiamuodot kuten aurinkoenergia, sähköautojen lisääntyminen sekä kiinteistöjen korjausvelka haastavat meitä aidosti miettimään, miten varmistamme kiinteistöjen paloturvallisuuden. Historiasta löytyy useita esimerkkitapauksia, joissa turvallisuutta edistävät muutokset toimintakulttuuriin sekä teknisiin ja rakenteellisiin osa-alueisiin on tehty vasta sen jälkeen, kun riskit ovat jo realisoituneet ja aiheuttaneet useiden ihmisten menehtymisen.

Kysymys kuuluukin, osaammeko oppia menneestä ja tehdä tarvittavat muutokset nyt ajoissa? Riskien tunnistaminen ja seuraaminen toimivat kiinteistöjen paloturvallisuuden lähtökohtana. Taloyhtiöiden hallituksien tulisikin arvioida ja kartoittaa kiinteistöön ja asukkaisiin liittyviä riskejä yhä säännöllisemmin ja tarkemmin. Digitaalisten työkalujen ja asiantuntijapalveluiden avulla se on nykyisin varsin tehokasta. Yksin tätä arviointia ei kannata tehdä, turvallisuuden hoitaminen on yhteistyötä.

2. Pelastussuunnitelma tulee laatia ja pitää ajan tasalla

Pelastuslaki velvoittaa taloyhtiöitä laatimaan pelastussuunnitelman. Suositus on, että pelastussuunnitelman vaarojen ja riskien arviointi päivitetään vuosittain. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta on taloyhtiön hallituksella. Usein pelastussuunnitelma laaditaan ja päivitetään yhteistyössä asiantuntijayrityksen kanssa. Pelastussuunnitelma laaditaan ja päivitetään aina taloyhtiöön suoritettavan riskien arvioinnin pohjalle. Näin siitä syntyy käytännönläheinen paloturvallisuuden ja varautumisen opas asukkaille ja kiinteistön käyttäjille.

Jokaisen asukkaan tulee voida perehtyä pelastussuunnitelman sisältöön omatoimisesti milloin tahansa. Usein tämä toteutetaan siten, että pelastussuunnitelma linkitetään taloyhtiön digitaalisiin asukasviestinnän kanaviin. Pelastussuunnitelma tulee viestiä taloyhtiön asukkaille ja muille mahdollisille käyttäjille säännöllisesti yhtiökokouksessa tai muussa erillisessä taloyhtiön tapahtumassa.

3. Paloturvallisuuslaitteet ja väestönsuoja tulee huoltaa säännöllisesti

Hallituksen vastuulla on varmistaa paloturvallisuuslaitteiden ja -varusteiden sekä väestönsuojien säännöllinen huolto ja toimintakunto. Toimivat paloturvallisuuslaitteet voivat pelastaa ihmishenkiä tulipalotilanteessa ja käyttöönotettavissa oleva väestönsuoja luo kivijalan taloyhtiön varautumiselle. Laitteistot tulee huoltaa laitevalmistajan ohjeistuksen mukaisesti asiantuntijayrityksen toimesta pääsääntöisesti joka vuosi (huoltoväli vaihtelee laitteistosta riippuen).

Laitteiden säännöllisellä huollolla varmistetaan taloyhtiön turvallisuus mahdollisessa vaaratilanteessakin. Rakenteiden, tekniikan ja viestintämenetelmien on oltava sellaisia, että taloyhtiö pystyy suojaamaan asukkaitaan sekä rakennuksen käyttäjiä, että myös heidän omaisuuttaan ja taloyhtiötä ympäröivää ympäristöä. Taloyhtiön hallituksen velvollisuus on varmistaa, että asukkaat voivat suojautua taloyhtiön tiloissa olevaan väestönsuojaan turvallisesti sekä tehokkaasti. Jos taloyhtiöllä ei ole omaa väestönsuojaa, niin yleisen väestönsuojan tai sisälle suojautumisen periaatteet tulee olla viestittynä asukkaille selkeästi.

4. Jokaisen asukkaan tulee tuntea pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma tulee tiedottaa asukkaille ja kiinteistön käyttäjille ja sen tulee olla helposti saatavilla. Pelastussuunnitelman tulee olla yhtiökokouksen virallinen osa-alue. Varsinaisten turvallisuusohjeiden viestinnässä tulisi noudattaa taloyhtiön viestinnän kulttuuria. Pelastussuunnitelman voi viestiä asukkaille ja kiinteistön käyttäjille digitaalisessa muodossa esimerkiksi taloyhtiön asukasportaalissa, paperimuodossa tai vaikkapa yhteisen turvallisuuskoulutuksen muodossa. Toistakaa viestintää turvallisuusohjeista säännöllisin väliajoin.

On tärkeää huomata, että tulipalo- tai onnettomuustilanteessa ei todennäköisesti ole aikaa tai mahdollisuutta lukea pelastussuunnitelmaa. Pelastussuunnitelmaan ja turvallisuusohjeisiin tulee tutustua ennalta etukäteen. Pelastussuunnitelma laaditaan taloyhtiön asukkaita varten, ei viranomaisille.

Hallituksen tehtävä on varmistaa, että taloyhtiön turvallisuusviestintä on säännöllistä, tavoittaa kuulijansa ja että viestintämenetelmät on rakennettu kuulijansa kielellä. Hallituksen vastuu on, että pelastussuunnitelma on viestitty kattavasti taloyhtiön asukkaille ja muille kiinteistön käyttäjille.

5. Paloturvallisuuden riskitarkastus ja vaarojen arviointi

Hallituksen on tehtävä toimia, jotka ehkäisevät tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että taloyhtiön tulee arvioida tulipaloihin ja varautumiseen liittyviä riskejä säännöllisesti. Tärkeää on, että tähän riskien arviointiin osallistuu joku taloyhtiön vastuuhenkilöistä ja asiantuntijan käyttö apuna on suositeltavaa. Havaitut riskit tulee korjata ja mahdollinen korjaussuunnitelma sisällyttää osaksi taloyhtiön pitkän tähtäimen (PTS) suunnitelmaa.

Taloyhtiön riskien arviointi olisi suositeltavaa suorittaa vuosittain ja päivitetyt riskihavainnot tulisi kirjata pelastussuunnitelmaan ja viestiä asukkaille sekä kiinteistön käyttäjille.

Elämme aikakautta, jossa paloturvallisuuteen ja varautumiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me Safetumilla autamme taloyhtiöitä kaikissa paloturvallisuuden ja varautumisen toimenpiteissä. Ylläpidämme ja laadimme kiinteistöjen pelastussuunnitelmia, tarkastamme paloturvallisuusriskejä, huollamme väestönsuojia sekä paloturvallisuuslaitteita. Paloturvallisuudesta ja väestönsuojelusta huolehtiminen on yhteistyötä.

Laajempi tietopaketti taloyhtiöiden hallituksien vastuista on kuunneltavissa kesäkuun Turvallisuustiistai-webinaarin tallenteestamme.

Onko kiinteistösi paloturvallisuus kunnossa? Selvitä oletko huomioinut kaiken tarvittavan.

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

18 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

60 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 50

palo­turvallisuuden ammattilaista